پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان چارچوب نظری (24 اسلاید)


پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان مقدمه ای بر حسابداری: روش شناسی (75 اسلاید)


پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

 

دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان بازنشستگی (32 اسلاید)


پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان صورت وضع مالی (ترازنامه) (41 اسلاید)


پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری های غیرجاری (112 اسلاید)

 

 

 

 

 


پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی ها و شیوه تعیین ارزش آنها (53 اسلاید)


پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان استهلاک و حفظ سرمایه (45 اسلاید)


پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های جاری (53 اسلاید)


پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان ثبت بدهی ها (44 اسلاید)


پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان مالیات های انتقالی (44 اسلاید)


پاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های ثابت: خرید و اجاره (38 اسلاید)


پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان حقوق صاحبان سهام (28 اسلاید)


پاورپوینت فصل بیست و چهارم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و چهارم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و چهارم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل بیست و چهارم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان افشای اطلاعات مالی (40 اسلاید)


پاورپوینت فصل بیست و سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل بیست و سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان تغییرات در حقوق صاحبان سهام (55 اسلاید)


پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر در قیمت کالا و خدمات (35 اسلاید)

 


پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان درآمد،هزینه،سود غیرعملیاتی و زیان غیرعملیاتی (30 اسلاید)


پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان مفاهیم سود برای گزارشگری مالی (51 اسلاید)


پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان وجه نقد، سرمایه و سود (45 اسلاید)


پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان تدوین خط مشی حسابداری  (44 اسلاید)


پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان تصمیم گیری (27 اسلاید)


پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان حسابداری بین المللی (50 اسلاید)


پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان تدوین و ارائه تئوری حسابداری: روش قانونمند (23 صفحه)


پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان تدوین و ارائه تئوری حسابداری: روش قانونمند (23 صفحه)